MINECOFIN

MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC PLANNING

REPUBLIC OF RWANDA

Ibisonaburo ku (SDGs) ntego zihariye z’iterambere ry’ Rwanda
Inshingano z’Ishami rishinzwe Igenamigambi ry’Iterambere ry’Igihugu n’Ubushakashatsi (NDPR) n’indangaciro zaryo
Gahunda z’Igenamigambi ry’u Rwego
National Strategy for Transformation (NST1)
Imirongo ngenderwaho y’Ishoramari rya Leta
Ibyagezweho ugereranije n’Intego z’Iterambere ry’Ikinyagihumbi (MDGs)
Inyandiko ihamagarira gutegura Gahunda y’Igenamigambi no Gutegura Ingengo y’Imari
Isuzumwa ry ‘urwego rikorewe hamwe
Ishami rishinzwe Igenamigambi ry’Igihugu
Imihigo
Inyandiko iheruka yo kuwa 11-08-2015 yerekeye imicungire y’ibyagezweho (RBM)
Gahunda Ya Leta y'imyaka irindwi
Gahunda y’Imbaturabukungu mu Iterambere (EDPRS 2)
Icyerekezo 2020
National Investment Policy 25_April 2017

Ishami rishinzwe Igenamigambi ry’Iterambere ry’igihugu & Ubushashatsi (NDPR)

Ishami rishinzwe Igenamigambi ry’Iterambere ry’igihugu & Ubushashatsi

Inchamake y’Intego

Gukora impinduka binyuze muri gahunda z’impinduka n’ishoramari.

Udushami turi muri iryo Shami

Ishami rishizwe n’udushami (2) dukurikira: Agashami gashinzwe igenamigambi ry’ishoramari rya Leta n’agashami gashinzwe igenamigambi rya Leta no gukurikirana ibikorwa by’ishoramari. Ibi byose biganisha kuzuza inshingano z’ishami.  

Inshingano z’ingenzi z’ishami

1.   Guhuza ibikorwa byo gutegura igenamigambi ry’iterambere ry’igihugu ku rwego rw’ubutegetsi bwite no ku rwego rw’ubuyobozi bw’ibanze;

2.  Gukurikirana imigendekere ijyanye n’ibikenewe n’umusaruro w’iterambere ry’igihugu ku bufatanye n’inzego bireba;

3.  Gutangiza no gushyigikira imigendekere y’imirimo y’ubusesenguzi hagamijwe kwihutisha ishyirwaho rya politiki ishingiye ku bifatika;   

4. Guhuza ibikorwa bijyanye n’ishyirwaho rya gahunda y’igihugu y’ishoramari no kureba ko hariho ubufatanye hagati ya gahunda z’ishoramari ku nzego zose;

5. Gutegura ibikenewe gukorwa birebana n’ishoramari hagamijwe kugera ku ngamba z’iterambere ry’igihugu;

6.   Gushyiraho ibisabwa birebana no kugenzura no guhitamo ishoramari rikwiye rya Leta bijyanye n’amikoro aringaniye;

7.   Kongera ubushobozi by’igihugu mu bijyanye n’igenamigambi, gukurikirana ibikorwa n’ igenamigambi ry’ishoramari;

Abo turibo

Igenamigambi

Ingengo y’imari no Kwishyurana

Amategeko n’Amabwiriza

Itangazamakuru

©  2019  Ministry of Finance and Economic Planning.