MINECOFIN

MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC PLANNING

REPUBLIC OF RWANDA

Igengo y'imari
Ububitsi bwa leta
Uko ingengo y'imari yakoreshejwe

[Translate to Kinyarwanda:] Fiscal Performance report July-Dec 2015

Abo turibo

Planning

Ingengo y'imari no Kwishyura

Amategeko Namabwiriza

Itangazamakuru

©  2017  Ministry of Finance and Economic Planning.