MINECOFIN

MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC PLANNING

REPUBLIC OF RWANDA

MENYA MINECOFIN
Organizational Chart
Minisitiri
Umunyamabaga wa leta ushinzwe ijyenamigambi
Umunyamabanga uhoraho
Umuyobozi Mukuru ushinzwe Ubukungu
Umugenzuzi Bwite Mukuru
Ishami rishinzwe ibikorwa rusange
Ishami rishinzwe Igenamigambi ry’Iterambere ry’igihugu & Ubushashatsi
Servisi zitangwa na MINECOFIN
Ishami rishinzwe Gutezambere Urwego rw’Imari
Agashami gashinzwe Imucungire y’Imishinga Ihurijwe hamwe (SPIU)
Ingengo y’Imari y’Igihugu
Umucungamari Mukuru

Agashami gashinzwe Politiki y’Ubukungu Rusange

Inshingano y’ingenzi:

Gushyiraho no gukurikirana politiki z’ubukungu na gahunda y’igihugu hibandwa cyane ku bijyanye n’imicungire y’ubukungu ku rwego rw’igihugu no ku rwego mpuzamahanga. 

 Inshingano z’ingenzi zigizwe:

ü  Gushyiraho no gukurikirana politiki z’ubukungu rusange, harimo n’ibibazo bijyanye na politiki y’imisoro n’imicungire y’imari ya Leta, gutakaza agaciro kw’ifaranga, imicungire y’imyenda ya Leta, gukurikirana amafaranga ya kw’isoko ry’ivunjisha harimo n’uburyo bwo kwishyurana hagati ya Leya n’amahanga n’ibindi.

ü   Gukurikirana imizamukire y’ubukungu bw’u Rwanda   no gutanga inama ku bibazo by’ubukungu rusange no mu buryo buciriritse binyuze mu gusesengura politiki no kugereranya umusaruro w’ubukungu rusange by’umwihariko ku musaruro.

ü  Gukora ibigereranyo bimenyesha politiki y’ubukungu imiterere y’imisoro, ibigereranyo by’imisoro n’ingamba z’imicungire y’umwenda wa Leta.

ü  Korohereza isuzuma ku bukungu bw’u Rwanda byakozwe n’Ikigega Mpuzamahanga cy’Imari.

ü  Kugira inama Minisiteri ku bigereranyo byerekeranye n’imibare ku bukungu n’ingaruka z’ubukungu kuri politiki na gahunda; 

ü  Guteza imbere izamuka n’iterambere ry’akarere.

Ibyo Agashami gashinzwe:

ü  Imiterere y’ubukungu rusange (Ibiteganijwe ku musaruro mbumbe w’Igihugu, ibiteganijwe ku misoro, amafaranga y’imbere mu gihugu, n’amafaranga aturuka hanze);

ü  Imishyikirano n’Ikigega Mpuzamahanga cy’Imari binyuze mu Nyandiko ishyigikira Politiki (PSI) nka gahunda igamije guteza imbere politiki y’ibiganiro bya hafi hagati y’Ikigega Mpuzamahanga cy’Imari n’Igihugu (MEFP);

ü  Ubusesenguzi ku mwenda urambye;

ü  Ibijyanye n’ubukungu n’uko buhagaze;

ü  Ubusesenguzi butandukanye n’ubushashatsi ku itererere no ku bijyanye n’uko ubukungu buhagaze (raporo y’umwaka ku bukungu, inshamake ku izamuka ry’ubukungu, ubusesenguzi ku bukungu n’ibindi…)

ü  Politiki yo kuvugurura imisoro (gutangiza politiki y’ imisoro n’itegeko hagamijwe kugera ku ntego za gahunda y’ubukungu no kuzamura amafaranga aturuka imbere mu gihugu hagamijwe kubona ingengo y’imari ya Leya, gukora imishyikirano ku masezerano arebana no kudasoresha incuro ebyeri n’ibindi.)      

 

 

Inkunga zituruka Hanze

Intego mu nshamake

Agashami gashinzwe inkunga zituruka hanze kashyizweho mu 2005, ni ahantu h’ingenzi inkunga zituruka hanze zinjirira.  Agashami gashinzwe inkunga zituruka hanze gatanga uburyo buhurijwe hamwe bugahuza n’abafatanyabikorwa  mu iterambere kandi gatanga umurongo ngenderwaho kandi kagaragaza uburyo abatera nkunga mu iterambere bashobora guhuza inkunza zabo n’ibyo Leta ikeneye.

 Inshingano z’ingenzi.

Inshingano z’ingenzi z’Agashami gashinzwe inkunga zituruka hanze n’izi zikurikira:

-        Gukusanya inkunga zituruka hanze zitangwa n’abatera nkunga basanzwe n’abafatanyabikorwa badasanzwe hagamijwe kongera amafaranga aturuka imbere mu gihugu mu ngengo y’imari ya Leta. Uku gutera inkunga kugizwe n’ibi bikurikira:

(1)   Inkunga zigenewe iterambere risanzwe (impano & n’amasezerano y’inguzanyo)

(2)   Inguzanyo z’ubucuruzi zigamije gutera inkungu ibikenewe gukorwa na Leta (Impapuro za gacaciro z’umwenda wa Leta) 

-        Gukusanya amafaranga ashyigikira urwego rw’ababikorera aturuka mu bigo mpuzamahanga by’imari

-          Guhuza ibikorwa by’Abafatanyabikorwa mu iterambere binyuze mu biganiro bitandukanye.

 

 

Abo turibo

Igenamigambi

Ingengo y’imari no Kwishyurana

Amategeko n’Amabwiriza

Itangazamakuru

©  2019  Ministry of Finance and Economic Planning.