MINECOFIN

MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC PLANNING

REPUBLIC OF RWANDA

MENYA MINECOFIN
Organizational Chart
Minisitiri
Umunyamabaga wa leta ushinzwe ijyenamigambi
Umunyamabanga uhoraho
Umuyobozi Mukuru ushinzwe Ubukungu
Umugenzuzi Bwite Mukuru
Ishami rishinzwe ibikorwa rusange
Ishami rishinzwe Igenamigambi ry’Iterambere ry’igihugu & Ubushashatsi
Servisi zitangwa na MINECOFIN
Ishami rishinzwe Gutezambere Urwego rw’Imari
Agashami gashinzwe Imucungire y’Imishinga Ihurijwe hamwe (SPIU)
Ingengo y’Imari y’Igihugu
Umucungamari Mukuru

Ishami rishinzwe ibikorwa rusange


Insingano z’ Ishami rishinzwe ibikorwa rusange:


Guhuza ibikorwa by’umurimo w’igenamigambi muri minisiteri, uburyo bwo gutanga raporo n’ubusesenguzi bw’ibikorwa, guha ubushobozi Minisiteri n’ibigo biyishamikiyeho hagamijwe gushyira mu bikorwa gahunda z’igenamigambi no kugera ku iterambere rifatika hagendewe ku ntego zagenwe.    Hiyongereyeho no kugenzura ishyirwa mu bikorwa rya politiki zirebana n’abakozi hamwe no gucunga ishyirwa mu bikorwa ry’uburyo bw’imicungire y’imari ya Leta muri Minisiteri.

Imirimo Ishami rishinzwe:

   ü  Guhuza ibikorwa by ’umurimo w’igenamigambi muri Minisiteri;
ü  Guteza imbere igenambigambi na gahunda z’umwaka z’ishami no kureba ko gahunda y’igenamigambi ijyanye n’igihe;
ü  Guhuriza hamwe gahunda muri gahunda imwe ya MINECOFIN ihobora bikagaragazwa mu ngengo y’imari imwe;
ü  Gukurikirana mu buryo bunoze igurwa ry’ibikoresho, serivisi n’ibikorwa bya minisiteri hagamijwe kureba ko imirongo ngenderwaho n’inyandiko zijyanye n’amasoko ya Leta byubahirizwa;
ü  Kureba ko itegurwa rya gahunda y’umwaka y’amasoko ya Leta n’aya minisiteri ikorewa no kureba ko bishyirwa mu bikorwa ku gihe kandi mu buryo bunoze;
ü  Guhuza ibikorwa ku itangwa rya raporo ku bisabwa   muri minisiteri cyangwa hanze yayo;
ü  Gutegura raporo z’imari za Minisiteri nk’uko biteganywa n’Itegeko Ngenga ryerekeye imari n'umutungo bya Leta;
ü  Kwita ku micungire myiza y’abakozi, ibikoresho n’imari bya Minisiteri;
ü    Guhuza ibikorwa by ’iterambere n’ishyirwa mu bikorwa ry’ingamba ku ikoranabuhanga hagamijwe gushimangira umusaruro wa Ministeri;
ü   Gucunga no gushyikira uburyo by’ikorabuhanga, ibikoreshwa no gucunga umutekano wabyo;
ü  Guteza imbere no guhuza ibikorwa bya gahunda y’umwaka y’iterambere ry’abakozi   mu gushyigikira politiki ya Minisiteri yo guteza imbere abakozi;
ü   Kugumana abakozi, ibikoresho n’amikoro y’Ishami;
Udushami turi munsi y’Ishami:
ü  Agashami gashinzwe abakozi n’ubuyobozi
ü  Agashami gashinzwe Itumanaho n’Ikoranabuhanga
ü  Agashami gashinzwe imari n’ibikoresho
 

Abo turibo

Igenamigambi

Ingengo y’imari no Kwishyurana

Amategeko n’Amabwiriza

Itangazamakuru

©  2019  Ministry of Finance and Economic Planning.