MINECOFIN

MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC PLANNING

REPUBLIC OF RWANDA

MENYA MINECOFIN
Organizational Chart
Servisi zitangwa na MINECOFIN
Minisitiri
Umunyamabaga wa leta ushinzwe ijyenamigambi
Umunyamabanga uhoraho
Ishami rishinzwe Igenamigambi ry’Iterambere ry’igihugu & Ubushashatsi
Ingengo y’Imari y’Igihugu
Ishami rishinzwe Gutezambere Urwego rw’Imari
Umuyobozi Mukuru ushinzwe Ubukungu
Umugenzuzi Bwite Mukuru
Ishami rishinzwe ibikorwa rusange
Umucungamari Mukuru
Agashami gashinzwe Imucungire y’Imishinga Ihurijwe hamwe (SPIU)

Ingengo y’Imari y’Igihugu

Intego z’Ishami:

Guhuza ibikorwa byo gutegura no gushyira mu bikorwa Ingengo y’Imari y’Igihugu hamwe no gushyira mu bikorwa politiki yo kwegereza imisoro inzego z’ibanze binyuze mu gushyiraho, gukurikirana no gusuzuma politiki zirebana n’ingengo y’imari n’inyandiko zikurikizwa mu Rwanda.

Inshingano z’ingenzi z’Ishami:

ü  Gutegura politiki y’ingengo y’imari no gukora isuzuma harimo no guhuza ibikorwa mu gushyiraho ingengo y’imari y’igihugu y’ umwaka n’uburyo bw’imikoreshereze y’amafaranga by’igihe giciriritse;

ü  Gucunga ingengo y’imari   harimo no kugereranya, gukurikirana   no gutanga raporo ku ishyirwa mu bikorwa ry ’ingengo y’imari y’Igihugu;

ü  Guhuza ibikorwa byo gushyira mu bikorwa ingamba zo kwegereza imisoro inzego z’ibanze harimo no gushyigikira ishyirwaho ry’ ingengo y’imari z’uturere no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa byayo;

Kwegereza imisoro inzego z’ibanze

Intego z’agashami

Gushyira mu bikorwa politiki yo kwegereza inzego z’ibanze imisoro n’imari hashyirwaho uburyo busobanutse kandi butanga raporo z’inzego z’ibanze no gushimangira kwegereza inzego z’ibanze imisoro nk’uburyo bwo gutanga serivisi nziza ku batura Rwanda bikorwa n’inzego zegerejwe abaturage.

Inshingano z’ingenzi z’agashami:

ü  Gushimangira uburyo bwo kohereza amafaranga yavuye mu misoro hagati y’inzego za Leta;

ü  Guteza imbere uburyo bunoze kandi burambye bwo gukusanya amafaranga mu inzego zegerejwe abaturage;

ü  Kureba ko igenamigambi no gutegura ingengo y’imari, imicungire y’imari no gutanga raporo bikorwa neza kandi ku gihe n’inzego z’ibanze za Leta;

ü   Kureba ko imisoro n’imari bicunzwe mu mucyo kandi ko hakorwa kubazwa ibyakozwe mu nzego z’ibanze;

 

Agashami gashinzwe gukurikirana imicungire y’imishinga((PMMU)

1.       Inchamake

Agashami gashinzwe gukurikirana imicungire y’imishinga((PMMU) ni gashami gashya gakorera mu ishami rishinzwe Ingengo y’Imari y’Igihugu.  Ako gashami kayobowe n’Umuyobozi ukorana n’abakozi 11 b’inzobere   bashinzwe inzego zitandukanye bakora imirimo ijyanye no kureba ishyirwa mu bikorwa   no gukurikirana ibikorwa by’imishinga   mu bigo bitandukanye bya Leta.  Ako gashami kazunguye imishinga yashyigikiraga serivisi zatangwaga ni cyahoze ari Ikigo gishinzwe Inkunga zituruka hanze   n’Ishoramari rya Leta (CEPEX), kandi agashami gakora imirimo y’ubuhuzabikorwa bunoze, itegurwa n’ishyirwa mu bikorwa ry’ingengo y’imari y’igihugu hamwe n’ishyirwa mu bikorwa rya politiki yo kwegereza imisoro inzego z’ibanze.

2.       Intego y’Agashami gashinzwe gukurikirana imicungire y’imishinga((PMMU):

Intego y’Agashami ni ukugira uruhare mu iterambere ry’u Rwanda binyuze mu gushyigikira imirimo itangwa n’umushinga muri minisiteri, ibigo n’udushami dushinzwe imucungire y’imishinga ihurijwe hamwe (SPIU).

Imirimo ikorwa n’agashami ireba ibice birebana n’ishyirwa mu bikorwa ry’imishinga, kugenzura no gusuzuma, gukurikirana, gutanga inama harimo no kongerera ubushobozi bw’abakozi muri ibyo bice bitandukanye. Imirimo yo gutegura, gusuzuma, gushyikirana, gutegura gahunda ku mishinga ikorwa n’andi mashami ya Minisiteri y’Imari n’Igenamigambi by’umwihariko agashami gashinzwe Inkunga zituruka hanze n’ishoramari rya Leta.

Gukurikirana no kugenzura umushinga no kureba imishinga itarageze ku ntego ntibishobora gukorwa neza n’urwego rumwe muri minisiteri cyangwa mu gashami gashinzwe imucungire y’imishinga ihurijwe hamwe. Aka Gashami gashinzwe gukurikirana imicungire y’imishinga (PMMU) kari ku mwanya mwiza wo gukora umurimo w’umufatanya bikorwa ku mikorere.  Umurimo nyamukuru w’aka gashami   ni ugukora imirimo inoze mu mushinga uhereye umunsi w’ishyirwa mu bikorwa ry’umushinga binyuze mu gukurikirana ibikorwa no gukora isuzuma ry’umushinga. 

3.       Intego zihariye z’Agashami gashinzwe gukurikirana imicungire y’Imishinga (PMMU):

Kugira ngo Ishami rishinzwe Ingengo y’Imari y’Igihugu rigere ku ntego, inshingano z’agashami n’izi zikurikira:

-        Guhuza ibikorwa no kunganira imirimo yo gushyira mu bikorwa imishinga mu bigo bya Leta harimo Ikigo gishinzwe imishinga y’iterambere mu nzego z’ibanze;

-        Gukora raporo z’ubusesenguzi ku bijanye no gutanga ingengo y’imari y’ibigo bya Leta hagamijwe kororehereza itegurwa rinoze ry’ingengo y’imari;

-        Gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry’imishinga no gutanga raporo z’igihembwe, igice cy’umwaka, umwaka ku bijyanye no kureba ko imishinga yageze ku ntego (raporo y’imari na raporo zirebana n’umusaruro w’imishinga).

-        Gutegura incamake ya raporo no gutanga ibisobanuro ku ikoreshwa ry’isuzuma rakorewe imishinga no kugira uruhare mu gutegura ingamba hagamijwe gutungaya ibyatumye imushinga igera ku ntego.

-         Gushyiraho imirongo ngenderwaho, amabwiriza, inyandiko zikoreshwa hagamijwe gushyigikira ishyirwa mu bikorwa rikwiye ry’imishinga y’ibigo bya Leta;

Agashami gashinzwe Raporo n’Imicungire y’Ingengo y’Imari ya Leta 

Abo turibo

Igenamigambi

Ingengo y’imari no Kwishyurana

Amategeko n’Amabwiriza

Itangazamakuru

©  2021  Ministry of Finance and Economic Planning.