MINECOFIN

MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC PLANNING

REPUBLIC OF RWANDA

MENYA MINECOFIN
Organizational Chart
Minisitiri
Umunyamabaga wa leta ushinzwe ijyenamigambi
Umunyamabanga uhoraho
Umuyobozi Mukuru ushinzwe Ubukungu
Umugenzuzi Bwite Mukuru
Ishami rishinzwe ibikorwa rusange
Ishami rishinzwe Igenamigambi ry’Iterambere ry’igihugu & Ubushashatsi
Servisi zitangwa na MINECOFIN
Ishami rishinzwe Gutezambere Urwego rw’Imari
Agashami gashinzwe Imucungire y’Imishinga Ihurijwe hamwe (SPIU)
Ingengo y’Imari y’Igihugu
Umucungamari Mukuru

Umucungamari Mukuru

Intego y’i Biro:

Kuba urwego ruri kw’isonga mu itangwa rya serivisi z’ubujyanama mu by’imari, icungamutungo mu rwego rwa Leta binyuze mu gutunganya mu buryo bunoze raporo z’ibaruramari, no gutanga ku gihe raporo z’imari no   kwita kureba ko amafaranga ya Leta yakoreshejwe neza. 

Inshingano:

Inshingano z’ingenzi:

ü  Igenamigambi, itegurwa, ishyirwa mu bikorwa no gutegura gahunda birebana n’uburyo bw’icungamutungo, inyandiko zikurikizwa, imirongo ngenderwaho n’amategeko.

ü  Ubuyobozi, igenzura no guhuza ibikorwa by’ibibazo birebana n’ibigo bikoresha ingengo y’mari k’ubufatanye n’abayobozi bakuru bashinzwe gucunga imari ya Leta.

ü  Gukurikira no gusuzuma uburyo bw’icungamutungo mu bigo bikoresha ingengo y’imari.

ü  Ubuyobozi, igenzura no guhuza ibikorwa by’ibibazo byose birebana n’ibikorwa by’imari harimo gusubiza amafaranga ku bigo bikoresha ingengo y’imari (imicungire y’amafaranga);

ü  Ubuyobozi, igenzura no guhuza ibikorwa by’ibikorwa by’ amafaranga mu bijyanye n’icungamutungo ry’amafaranga harimo n’inguzanyo zituruka hanze n’impano.

ü   Gukorana na Banki Nkuru y’ u Rwanda ku bibazo bijyanye n’ikigega gihurizwamo amafaranga ya Leta na konti z’ibigo bikoresha ingengo y’imari.

ü   Imicungire   no kugenzura imiterere ya raporo z’imari hagamijwe kureba ko zitangwa ku gihe kandi ko amakuru yerekeranye n’imari yuzuye kugira ngo afatirwe ibyemezo n’ubuyobozi.

ü  Gukurikira konti z’umwaka z’ibigo bikoresha ingengo y’imari, raporo z’ubugenzuzi, ibyasabye n’Umugenzuzi Mukuru w’Imari ya Leta.

ü  Imicungire y’Ikigega cy’Inzobere z’u Rwanda gishinzwe kongerera ubushobzi Abacungamutungo n’Abagenzuzi Bwite.

ü  Amahugurwa no kongerera ubushobozi abacungamutungo bakora mu nzego za Leta;

ü  Kureba ko Itegeko Ngenga ryerekeye imari n'umutungo bya Leta rikurikizwa;

Zonti za Leta

1.       Inchamake

Agashami gashinzwe konti za Leta ni kamwe mu dushami dukorera mu biro by ‘Umucungamari Mukuru kandi gashinzwe no kongerera ubushobozi abakozi harimo gutanga raporo ku bigo mu bice birebana n’imicungire y’imari ya Leta, kwakira raporo zitangwa n’ibigo, gusuzuma no   gutanga ibisubizo no gukusanya izo raporo ku nzego zitandukanye. Agashami gahuza MINECOFIN n’ibigo bitanga raporo mu birebana n’itangwa rya raporo z’imari.

Ubu, Agashami gafite abakozi 11 bayobowe Umucungamari Mukuru Wungirije kandi gakizwe n’itsinda rikora ibi bikurikira:

ü  Gutanga raporo;

ü  Amahugurwa n’itumanaho;

ü  Imiterere n’inyandiko zikoreshwa;

ü  Buri tsinda rifite urikuriye rigizwe nibura na (2);

 

 

2.        Intego z’ingamba z’Agashami gashinzwe konti za Leta

Intego z’ingamba z’Agashami gashinzwe konti za Leta (PAU) n’izi zikurikira:

ü  Gutegura raporo zihujwe zerekeye ibaruramari rya Leta y’u Rwanda;

ü  Gutegura no kureba ko politiki z’icungamutungo zikurikizwa n’inyandiko zikurikizwa n’ibigo bikoresha ingengo y’imari;

ü  Kunganira ishyirwa mu bikorwa ry ’uburyo bw’icungamutungo, gahunda y’ibaruramari no gutanga ubufasha bwa tekiniki ku ibigo bikoresha ingengo y’imari;

ü  Kongerera ubushobozi bigo bikoresha ingengo y’imari no gutanga raporo;

ü  Kureba ko ibigo bikoresha ingengo y’imari byubahiriza itangwa rya raporo nk’uko biteganywa n’amategeko;

ü  Gusuzuma raporo no gutanga inynganizi ku bigo bikoresha ingengo y’imari;

 

3.       Imiterere y’ Agashami gashinzwe konti za Leta (PAU):

Imiterere ikurikira n’imbonerahamwe y’Agashami gashinzwe konti za Leta (PAU):

4.       Amakuru yatangajwe cyangwa ashobora gutangazwa n’Agashami gashinzwe konti za Leta:

·       Gahunda y’ibaruramari ngenderwaho ya Leta y’u Rwanda;

·       Imiterere ya Raporo ikoreshwa;

·       Inchamake ya raporo zihujwe zerekeye ibaruramari

·       Itegeko, politiki n’amateka yerekeye imari;

·       Inyandiko zikoreshwa, imirongo ngenderwaho n’amabwiriza;

·       Ibibazo bikunzwe kubazwa bijyanye n’urwego; rw’icungamutungo rya Leta no gutanga raporo;

·       Umukozi wabugenewe ushinzwe raporo zitangwa n’ibigo;

·       ibyabaye ibikorwa n’amakuru.

Agashami gashinzwe Imicungire y’Ibigo Leta ifitemo imigabane (GPMU):

Intego

Kureba ko ishoramari rya Leta y’ u Rwanda rigera ku ntego z’ingamba za Leta kandi ko ritanga umusaruro ushimishije ku birebana n’imari, imiyoborere myiza, imibereho myiza mu by’ubukungu kandi ko inshingano ziteganywa n’amategeko zubazirizwa. 

Inshingano z’ingenzi z’Agashami:

ü  Guteza imbere imiyoborere y’ibigo no gukumira ibyateza ingorane ku micungire mu bigo Leta ifitemo imigabane (GBEs);

ü  Kubaka urwego rw’imari no gushimangira umuco wo kubazwa ibyakozwe mu bigo Leta ifitemo imigabane;

ü  Kureba ko ishoramari mu bigo Leta ifitemo imigabane rigera ku musaruro hagamijwe gushimangira iterambere ry’ubukungu burambye;

Ishami rishinzwe Imicungire y’Imari 

Ishami rishinzwe Imicungire y’Imari rifasha Minisiteri y’Imari n’Igenamigambi kugera ku bipimo mpuzamahanga ngenderwaho bihanitse mu micungire y’imari ya Leta (PFM) hagamijwe kureba uko umutungo ukoreshwa.

Intego y’iki gice niyo gukora nk’umuyoboro ukoreshwa mu micungire y’imari ya Leta mu Rwanda kandi ushobora kuragaza   akamaro ufitiye buri wese ubifitemo inyungu mu kubona incamake y’imicungire y’imari muri Minisiteri y’Imari n’Igenamigambi.  Gikoreshwa kandi nk’umuyoboro ku bafatabya bikorwa bo mu by’ibyiciro bitandukanye, n’inyandiko zikoreshwa zisabwa n’Ishami rishinzwe Imicungire y’Imari.

 Gahunda z’Igenamigamba   z’Urwego

Gahunda ya II y’Imbaturabukungu mu Iterambere irimo gushyirwa mu bikorwa binyuze mu bice by’inzego z’igenamigamba zihuzwa n’ibikenewe by’ingenzi ndetse n’insanganyamatsiko za Gahunda ya II y’Imbaturabukungu mu Iterambere. Ingamba z’inzego zabanze ku bibazo by’ingezi bifitanye isano kandi bigaragaza uburyo inzego zifite uruhare mu kugera ku nsanganyamatsiko enye arizo: guhindura ubukungu, iterambere ry’icyaro, umusaruro no guhanga imirimo ku rubyiruko hamwe no kugira ubuyobozi burangwa no kubazwa ibyakozwe.

 Igenamigambi n’uburyo bwo gutegura ingengo y’ imari ya 2015-2016

 Igenamigambi n’ingengabihe y’ingengo y’imari yagenwe n’itegeko ngenga ryerekeye imari n'umutungo bya Leta risaba Minisitiri w’Imari ‘Igenambigambi gushyiraho buri mwaka amabwiriza arebana no gutegura no kwemeza ingengo y’imari igaragaza ingengabihe yerekana ibigize ibyiciro bisabwa.   

 Igenamigambi n’ingengabihe yo gutegura ingengo y’imari y’umwaka wa 2015-2016 byerekana neza iby’ingenzi bitegurwa buri kwezi bijyanye n’igenamigambi n’ingengo y’imari bishyikirizwa inteko nshingamategeko   igihe cyo kwemeza ingengo y’imari y’umwaka wa 2015/2016 mu kwezi kwa Kamena 2015. Ibyiciro   byateguwe ku buryo igenamigambi n’itegurwa ry’ingengo y’imari bihuzwa byose.

Reba hano inyandiko y’igenamigambi n’ingengabihe y’itegurwa ry’ingengo y’imari 2014-16

Inyandiko ya nyuma ya Politiki yerekeye Imicungire ishingiye ku Byagezweho ((RBM)

Politiki yerekeye Imicungire ishingiye ku Byagezweho (RBM igaragaza imirongo ngenderwaho mu gushyira mu bikorwa ibyagezweho bishingiye ku musaruro w’imiyoborere mu nzego za Leta y’ u Rwanda hashingiwe ku byagezweho bigendera ku bitekerezo n’amahame by’ubuyobozi. Iyo politiki yubakiye ku muco nyarwanda wa cyera ushingiye ku mihigo, aho inzego cyangwa abantu biyemeza gukora hashingiwe ku ntego bihaye mu gihe cyagenwe kandi hagaragazwa imirongo migari igenga igenamigambi, gukurikirana no gusuzuma bikorwa ku rwego rw’Igihugu.

Kanda hano hari raporo.

- Gahunga ya Leta z’imyaka iridwi

- Urwego rw’ubukungu

- Urwego rw’imiyoborere

- Urwego rw’Ubutabera

Gahunda y’Imbatura Bukungu mu Iterambere 2(Inyandiko yose n’inshamake)

Gahunda y’imbaturabukungu mu iterambere (2013-2018) ikomoka ku cyerekezo 2020 cy’u Rwanda kandi igenga ibikorwa by’igihe giciritse biganisha kugera ku ntego z’icyerekezo. Intego nyamukuru y’ingamba no kwihutisha iterambere ry’u Rwanda rukaba igihugu gifite umusaruro uringaniye kandi kirangwa n’ ubuzima buzira umuze bw’abaturage binyuze mu kugira umusaruro mbumbe urambye ugera kuri 11.5% no kwihutisha kugabanya ubukene kugeza munsi ya 30% by’abaturage.   

Rebera hano Gahunda ya II y’Imbaturabukungu mu Iterambere (Incamake n’inyandiko yose biri hano.

Inyandiko ivuguye y’icyerekezo 2020.

Icyerekezo 2020 ni ngamba y’igihe kirekire ku iterambere ry’u Rwanda. Yateguwe binyuze mu buryo bw’inama y’igihugu y’umushikirano yo mu mwaka wa 1999 yemejewe mu 2000.  Intego z’ingenzi z’icyerekezo 2020 ni uguhindura u Rwanda rukaba igihugu gifite umusaruro iringaniye mu mwaka 2020 hagamijwe guteza imbere urwego rw’abikorera n’ubukungu bushingiye ku bumenyi.

 Reba hano inyandiko ivuguye y’icyerekezo 2020

 Ishami rishinzwe Ingengo y’Imari

Intego z’Ishami:

Guhuza ibikorwa mu itegurwa n’ishyirwa mu bikorwa by’ Ingengo y’Imari hamwe n’ishyirwa mu bikorwa nyaryo rya Politiki yo kwegereza imisoro inzego z’ibanze binyuze mu gushyiraho, kugenzura no gusuzuma politiki zirebana n’ingengo y’imari n’inyandiko zikoreshwa mu Rwanda.

Inshingano z’ingenzi z’Ishami:

-        Gutegura politiki y’igengo y’imari no gusuzuma   harimo guhuza ibikorwa   byo gutegura ingengo y’imari y’igihugu n’uburyo bwo gutanga amafaranga mu gihe giciritse; 

-          Gucunga ingengo y’imari harimo gukora ibigereranyo, kugenzura no gutanga raporo zirebana n’ishyirwa mu bikorwa ry’ingengo y’imari y’igihugu;

-        Gushyira mu bikorwa gahunda yo kwegereza imisoro inzego z’ibanze harimo no gufasha uturere gutegura ingengo z’imari no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryayo.

 

Udushami turi munsi y’Ishami rishinzwe Ingengo y’Imari y’Igihugu:

-        Agashami gashinzwe kwegereza imisoro inzego z’ibanze

-        Agashami gashinzwe Gucunga no Gukurikirana Imishinga

-        Agashami gashinzwe Imicungire y’Ingengo y’Imari y’Igihugu na itangwa rya Raporo.

 

Agashami gashinzwe kwegereza imisoro inzego z’ibanze

Intego:

Gushyira mu bikorwa politiki yo kwegereza imisoro n’imari inzego z’ibanze hashyirwaho uburyo    bunoze bwo kohereza no gutanga raporo z’inzego z’ibanze no gushimangira   politiki yo kwegereza imisoro inzego z’ibanze   nk’uburyo byo gutunganya serivisi zigenerwa abaturage zitangwa n’inzego zegerejwe abaturage. 

Imirimo y’ingenzi:

-        Gushimangira uburyo bwo kohereza imisoro hagati y’inzego za Leta

-         Guteza imbere uburyo bunoze kandi burambye bwo gukusanya amafaranga mu nzego zegerejwe abaturage.

-        Kureba ko igenamigambi, ingengo y’imari, gucunga imari no gutanga raporo bikorwa neza kandi ku gihe n’inzego z’ibanze zishinzwe ingengo y’imari.

-        Kureba ko kwegereza imisoro n’imari bikorwa mu mucyo kandi no kubazwa ibyakozwe mu nzego z’ibanze.

Agashami gashinzwe Imicungire no gukurikirana ibikobrwa by’imishinga.

 Intego:

Gushyigikira imishinga hakorwa imirimo ijyanye no gushyira mu bikorwa imishinga, gukurikirana ibikorwa by’imishinga, gusuzuma, gukurikirana no gutanga inama harimo kongerera abakozi ubushobozi muri minisiteri, ibigo bya Leta   no mu dushami dushinzwe gushyira mu bikorwa imishinga (SPIUs).

Imirimo y’ingenzi:

-        Guhuza ibikorwa no kunganira ishyirwa mu bikorwa ry’imishinga mu bigo bya Leta harimo n’ikigo gishinzwe imishinga y’iterambere mu nzego z’ibanze.

-        Gutanga raporo isesenguye ku ngengo y’imari y’imishanga yateguwe n’ibigo bya Leta hagamijwe kororehereza itegurwa rinoze ry’ingengo y’imari.

-        Gukurikira ishyirwa mu bikorwa ry’imishinga no gutanga raporo z’igihembwe, igice cy’umwaka n’umwaka ku birebana n’ibyo imishinga yagezeho (raporo y’imari na raporo z’ibyo imishinga yagezeho).

-        Gutegura incamake ya raporo n’ibisobanuro kugira ngo byifashishwe mu gusuzuma ibigize imishinga kandi bigire uruhare mu gutegura ingamba hagamijwe gutunganya ibyatuma umusaruro ugerwaho.          

-        Gushyiraho imirongo ngenderwaho, amabwiriza, inyandiko zikoreshwa hagamijwe gushyigikira ishyirwa mu bikorwa rikwiye ry’imishinga y’ibigo bya Leta. 

 

 

ISHAMI RISHINZWE IMICUNGIRE Y’IMARI YA LETA

Ishami rishinzwe imicungire y’imari ya Leta rifasha Minisiteri y’Imari n’Igenamigambi kugera ku bipimo ngenderwaho mpuzamahanga bihanitse mu micungire y’imari ya Leta(PFM) hagamijwe kureba ko amafaranga akoreshwa mu buryo bukwiye.

Intego y’iri shami  ni ugukora nk’umuyoboro w’imicungire y’imari ya Leta mu Rwanda kandi kigomba ku garagariza buri wese ubifitemo inyungu ukeneye kubona incamake y’imicungire y’imari ya Leta ikorerwa muri MINECOFIN. Rikora kandi nk’umuyobora ku bafatanya bikorwa   mu bice bitandukanye, uburyo n’imigenzereze bisabwa n’Ishami rishinzwe imicungire y’imari ya Leta.

IMIRIMO N’INSHINGANO BY’INGENZI BY’ ISHAMI RISHINZWE IMICUNGIRE Y’IMARI YA LETA.

Umurimo w’Ishami rishinzwe y’imari muri Minisiteri ni ugukora imirimo n’inshingano zitandukanye mu kugenzura uburyo bwo kwishyura no kohereza amafaranga ya Leta:

Imirimo y’ingenzi:

 

(a)    Gutegura kwishyura no kohereza amafaranga yose aturuka kuri konti y’ikigega gihurizwamo amafaranga yose ya Leta no kuri konti zihariye ziri muri Banki Nkuru y’u Rwanda. 

(b)      Kureba ko kwishyura no kohereza amafaranga yose bikurikije ingengo y’imari yemejwe y’ikigo cya Leta, kandi ko byemewe ndetse biherekejwe n’ibyangomwa byuzuye;

(c)    Kureba ko kwishyura no kohereza amafaranga yose bihuye n’amafaranga yagenwe na komite ishinzwe imicungire y’imari ya Leta;

(d)    Gutegura kwishyura no kohereza amafaranga yose mu buryo butaziguye, n’ubundi buryo bukwiye bwagenewe abakwiriye kwishyurwa kugira ngo hataba igihombo kuri Leta;

 

(e)    Kubika ku gihe no mu buryo bukwiye raporo zuzuye kandi zishyitse z’imyenda ya Leta itarishyurwa harimo amakuru yerekeye umwenda shingiro n’inyungu, ingwate n’inguzanyo;

(f)      Korohereza kwishyuza imyenda iyo ari yo yose harimo inyungu n’andi mafaranga Leta yakoresheje ibereyemo ufitiwe ibirarane by’ingwante;

 

(g)     Gutegura   ibigereranyo byerekeye ikoreshwa ry’ imyenda ya Leta no kwishyura nk’uburyo bwo gutegura ingengo y’imari y’umwaka; 

(h)        Gucunga konti yihariye y’imari, udushami twayo, konti zidasanzwe n’izindi konti za Leta mu buryo bw’intanga rugero;

(i)        Gutegura buri kwezi raporo za konti zihuza amabanki no gufata ingamba zigamije gukosora ibintu biriho bitagenda neza;

 

(j)      Ishami   rishinzwe imari ritegura raporo y’imari y’ukwezi, igihembwe n’umwaka zikubiyemo ibyakozwe byose byanyuze kuri konti y’ ikigega gihurizwamo amafaranga ya Leta  no kuri konti zihariye ziri muri Banki Nkuru y’u Rwanda harimo amafaranga yinjiye, amafaranga yose ysishyuwe no yoherejwe,  gufungura no gufunga ibitabo by’ibaruramari  no kohereza amafaranga  yose  yasigaye hatarimo amafaranga y’inzego yashyikirijwe inzego zegerejwe abaturage n’ibigo bidakoresha ingengo y’imari ya Leta yoherejwe  mu kigega gihurizwamo amafaranga;

(k)     Kubika inyandiko zose zirebana n’ibyakozwe hakurikijwe politiki n’amategeko bya Leta;

 

IMITERERE Y’ISHAMI RISHINZWE IMICUNGIRE Y’IMARI YA LETA

Iyo miterere igaragaza ibikorwa bya buri munsi by’ingenzi byakozwe n’ Ishami rishinzwe Imicungire y’Imari ya Leta.

Intego y’iri shami ni ukugaragaza ibyiciro cyangwa ibikorwa   bifite uruhare mu migendekere y’imirimo.  Agashami gashinzwe Imicungire y’Imari ya Leta kagaragara mu bice bikurikira byahujwe n’imirimo ya ngombwa ya gashami mu buryo bugari:

Abo turibo

Igenamigambi

Ingengo y’imari no Kwishyurana

Amategeko n’Amabwiriza

Itangazamakuru

©  2019  Ministry of Finance and Economic Planning.