MINECOFIN

MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC PLANNING

REPUBLIC OF RWANDA

MENYA MINECOFIN
Servisi zitangwa na MINECOFIN
Minisitiri
Umunyamabaga wa leta ushinzwe ijyenamigambi
Umunyamabanga uhoraho
Umuyobozi Mukuru ushinzwe Ubukungu
Umugenzuzi Bwite Mukuru
Ishami rishinzwe ibikorwa rusange
ishami rishinzwe igenamigambi
Ishami rishinzwe guteza imbere servisi zimari
Agashami gashinzwe Imucungire y’Imishinga Ihurijwe hamwe (SPIU)
Ingengo Y'Imari ya Leta
Umubaruramari Mukuru

Umucungamari Mukuru

Intego y’i Biro:

Kuba urwego ruri kw’isonga mu itangwa rya serivisi z’ubujyanama mu by’imari, icungamutungo mu rwego rwa Leta binyuze mu gutunganya mu buryo bunoze raporo z’ibaruramari, no gutanga ku gihe raporo z’imari no   kwita kureba ko amafaranga ya Leta yakoreshejwe neza. 

Inshingano:

Inshingano z’ingenzi:

Igenamigambi, itegurwa, ishyirwa mu bikorwa no gutegura gahunda birebana n’uburyo bw’icungamutungo, inyandiko zikurikizwa, imirongo ngenderwaho n’amategeko.

Ubuyobozi, igenzura no guhuza ibikorwa by’ibibazo birebana n’ibigo bikoresha ingengo y’mari k’ubufatanye n’abayobozi bakuru bashinzwe gucunga imari ya Leta.

Gukurikira no gusuzuma uburyo bw’icungamutungo mu bigo bikoresha ingengo y’imari.

Ubuyobozi, igenzura no guhuza ibikorwa by’ibibazo byose birebana n’ibikorwa by’imari harimo gusubiza amafaranga ku bigo bikoresha ingengo y’imari (imicungire y’amafaranga);

Ubuyobozi, igenzura no guhuza ibikorwa by’ibikorwa by’ amafaranga mu bijyanye n’icungamutungo ry’amafaranga harimo n’inguzanyo zituruka hanze n’impano.

 Gukorana na Banki Nkuru y’ u Rwanda ku bibazo bijyanye n’ikigega gihurizwamo amafaranga ya Leta na konti z’ibigo bikoresha ingengo y’imari.

 Imicungire   no kugenzura imiterere ya raporo z’imari hagamijwe kureba ko zitangwa ku gihe kandi ko amakuru yerekeranye n’imari yuzuye kugira ngo afatirwe ibyemezo n’ubuyobozi.

Gukurikira konti z’umwaka z’ibigo bikoresha ingengo y’imari, raporo z’ubugenzuzi, ibyasabye n’Umugenzuzi Mukuru w’Imari ya Leta.

Imicungire y’Ikigega cy’Inzobere z’u Rwanda gishinzwe kongerera ubushobzi Abacungamutungo n’Abagenzuzi Bwite.

Amahugurwa no kongerera ubushobozi abacungamutungo bakora mu nzego za Leta;

Kureba ko Itegeko Ngenga ryerekeye imari n'umutungo bya Leta rikurikizwa;

Zonti za Leta

Inchamake

Agashami gashinzwe konti za Leta ni kamwe mu dushami dukorera mu biro by ‘Umucungamari Mukuru kandi gashinzwe no kongerera ubushobozi abakozi harimo gutanga raporo ku bigo mu bice birebana n’imicungire y’imari ya Leta, kwakira raporo zitangwa n’ibigo, gusuzuma no   gutanga ibisubizo no gukusanya izo raporo ku nzego zitandukanye. Agashami gahuza MINECOFIN n’ibigo bitanga raporo mu birebana n’itangwa rya raporo z’imari.

Ubu, Agashami gafite abakozi 11 bayobowe Umucungamari Mukuru Wungirije kandi gakizwe n’itsinda rikora ibi bikurikira:

Gutanga raporo;

Amahugurwa n’itumanaho;

Imiterere n’inyandiko zikoreshwa;

Buri tsinda rifite urikuriye rigizwe nibura na (2);

 

 

Intego z’ingamba z’Agashami gashinzwe konti za Leta

Intego z’ingamba z’Agashami gashinzwe konti za Leta (PAU) n’izi zikurikira:

Gutegura raporo zihujwe zerekeye ibaruramari rya Leta y’u Rwanda;

Gutegura no kureba ko politiki z’icungamutungo zikurikizwa n’inyandiko zikurikizwa n’ibigo bikoresha ingengo y’imari;

Kunganira ishyirwa mu bikorwa ry ’uburyo bw’icungamutungo,gahunda y’ibaruramari no gutanga ubufasha bwa tekiniki ku ibigo bikoresha ingengo y’imari;

Kongerera ubushobozi bigo bikoresha ingengo y’imari no gutanga raporo;

Kureba ko ibigo bikoresha ingengo y’imari byubahiriza itangwa rya raporo nk’uko biteganywa n’amategeko;

Gusuzuma raporo no gutanga inynganizi ku bigo bikoresha ingengo y’imari;

 

Imiterere y’ Agashami gashinzwe konti za Leta (PAU):

Imiterere ikurikira n’imbonerahamwe y’Agashami gashinzwe konti za Leta (PAU):

Amakuru yatangajwe cyangwa ashobora gutangazwa n’Agashami gashinzwe konti za Leta:

Gahunda y’ibaruramari ngenderwaho ya Leta y’u Rwanda;

Imiterere ya Raporo ikoreshwa;

Inchamake ya raporo zihujwe zerekeye ibaruramari

Itegeko, politiki n’amateka yerekeye imari;

Inyandiko zikoreshwa, imirongo ngenderwaho n’amabwiriza;

Ibibazo bikunzwe kubazwa bijyanye n’urwego; rw’icungamutungo rya Leta no gutanga raporo;

Umukozi wabugenewe ushinzwe raporo zitangwa n’ibigo;

ibyabaye ibikorwa n’amakuru.

Agashami gashinzwe Imicungire y’Ibigo Leta ifitemo imigabane (GPMU):

Intego

Kureba ko ishoramari rya Leta y’ u Rwanda rigera ku ntego z’ingamba za Leta kandi ko ritanga umusaruro ushimishije ku birebana n’imari, imiyoborere myiza, imibereho myiza mu by’ubukungu kandi ko inshingano ziteganywa n’amategeko zubazirizwa. 

Inshingano z’ingenzi z’Agashami:

Guteza imbere imiyoborere y’ibigo no gukumira ibyateza ingorane ku micungire mu bigo Leta ifitemo imigabane (GBEs);

Kubaka urwego rw’imari no gushimangira umuco wo kubazwa ibyakozwe mu bigo Leta ifitemo imigabane;

Kureba ko ishoramari mu bigo Leta ifitemo imigabane rigera ku musaruro hagamijwe gushimangira iterambere ry’ubukungu burambye;

Ishami rishinzwe Imicungire y’Imari 

Ishami rishinzwe Imicungire y’Imari rifasha Minisiteri y’Imari n’Igenamigambi kugera ku bipimo mpuzamahanga ngenderwaho bihanitse mu micungire y’imari ya Leta (PFM) hagamijwekureba uko umutungo ukoreshwa.

 

Intego y’iki gice niyo gukora nk’umuyoboro ukoreshwa mu micungire y’imari ya Leta mu Rwanda kandi ushobora kuragaza   akamaro ufitiye buri wese ubifitemo inyungu mu kubona incamake y’imicungire y’imari muri Minisiteri y’Imari n’Igenamigambi.  Gikoreshwa kandi nk’umuyoboro ku bafatabya bikorwa bo mu by’ibyiciro bitandukanye, n’inyandiko zikoreshwa zisabwa n’Ishami rishinzwe Imicungire y’Imari.

Abo turibo

Igenamigambi

Ingengo y'imari no Kwishyura

Amategeko N'amabwiriza

Itangazamakuru

©  2017  Ministry of Finance and Economic Planning.