MINECOFIN

MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC PLANNING

REPUBLIC OF RWANDA

Igengo y'imari
Ububitsi bwa leta
Uko ingengo y'imari yakoreshejwe

  Abo turibo

  Planning

  Ingengo y'imari no Kwishyura

  Amategeko Namabwiriza

  Itangazamakuru

  ©  2017  Ministry of Finance and Economic Planning.