MINECOFIN

MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC PLANNING

REPUBLIC OF RWANDA

Ingengo y’imari ya Leta
Ishami rishinzwe kugenzura no gutangaza ingengo y’imari y’igihugu
Ishami rishinzwe imisoro/amahoro mu nzego z’ibanze
Ishami rishinzwe igenzura n’ikurikirana ry’ingengo y’imari y’igihugu
Ikigega cya Leta
Raporo ku musaruro w’Imisoro kuva Nyakanga- Ukuboza 2015

Agashami gashinzwe kwegereza imisoro inzego z’ibanze

Agashami gashinzwe kwegereza imisoro inzego z’ibanze

Intego:

Gushyira mu bikorwa politiki yo kwegereza imisoro n’imari inzego z’ibanze hashyirwaho uburyo    bunoze bwo kohereza no gutanga raporo z’inzego z’ibanze no gushimangira   politiki yo kwegereza imisoro inzego z’ibanze   nk’uburyo byo gutunganya serivisi zigenerwa abaturage zitangwa n’inzego zegerejwe abaturage. 

Imirimo y’ingenzi:

-          Gushimangira uburyo bwo kohereza imisoro hagati y’inzego za Leta

-           Guteza imbere uburyo bunoze kandi burambye bwo gukusanya amafaranga mu nzego zegerejwe abaturage.

-          Kureba ko igenamigambi, ingengo y’imari, gucunga imari no gutanga raporo bikorwa neza kandi ku gihe n’inzego z’ibanze zishinzwe ingengo y’imari.

-          Kureba ko kwegereza imisoro n’imari bikorwa mu mucyo kandi no kubazwa ibyakozwe mu nzego z’ibanze.

Abo turibo

Igenamigambi

Ingengo y’imari no Kwishyurana

Amategeko n’Amabwiriza

Itangazamakuru

©  2019  Ministry of Finance and Economic Planning.