MINECOFIN

MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC PLANNING

REPUBLIC OF RWANDA

Politiki y’Ubukungu Rusange
Inkunga zituruka Hanze
POLITIKI Y’IMYENDA YA LETA

POLITIKI Y’IMYENDA YA LETA

POLITIKI Y’IMYENDA YA LETA

Intego y’Umurimo

Umwenda ni uburyo by’ingenzi bwo kuzuza ibisabwa byerekeye imari hagamijwe kugera kuri gahunda z’ishoramari ry’igihugu. Agashami gashinzwe ubukungu rusange kagira uruhare mu micungire y’umyenda binyuze mu gushyiraho no kujyanisha ingamba na politiki birebana n’umwenda.

Agashami gashinzwe ubukungu rusange gakora kandi ubusesenguzi ku menda urambye (DSA) hagendewe kuri politiki n’ingamba by’umwenda wa Leta. Ubu ni uburyo bugaragaza uko igihugu gishobora gukemura ibibazo biriho n’ibizaza bijyanye n’umwenda wo hanze wose hatabayeho kwiyambaza kongera kuvugura umwenda wongerewa ikindi gihe cyangwa kwiyongera kw’ibirarane kandi bitabangamiye umusaruro w’igihugu.  

Ibigize umurimo

 Ingamba na politiki by’umwenda

Mu gushyiraho ingamba na politiki by’umwenda by’igihe giciritse, Agashami gashinzwe ubukungu rusange gakusanya ku mugaragaro amakuru ajyanye n’ingwate y’umwenda wa Leta.  Harokeshwa kandi inyandiko zitandukanye zitangwa n’Ishami rishinzwe Igenamigambi ry’Iterambere ry’Igihugu n’Ubushakashatsi ku bufutanye n’Ikigo cy’Igihugu gishinzwe Iterambere mu Rwanda (RDB). Izo nyandiko n’izi:

-          Gahunda ya Leta (PIP, PPP, Gahunda y’Igihugu yo guteza imbere Ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga, n’ibindi.);

-          Indi gahunda y’Iterambere ry’Ubukungu (Gahunda y’Imbaturabukungu mu Iterambere, Icyerekezo 2020, n’ibindi.);

Ku bijyanye no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry’imyanzuro yerekeranye n’ingamba na politiki by’umwenda komite ishinzwe imicungire y’umwenda ikora isuzuma buri mwaka 3 cyangwa igihe cyose bibaye ngombwa.

Ubusesenguzi ku Mwenda Urabye

Ubusesenguzi ku Mwenda Urabye bukorwa hakoreshejwe inyandiko yabugenewe:

-          Agashami gashinzwe imari ya Leta ku birebana n’ibirarane by’umwenda wa Leta gakoresha amafaranga cyagwa ababereyemo Leta umwenda, serivisi zijyanye n’umwenda (inyungu no kwishyura umwenda shingiro) ku gihe cyagenwe n’ibigereranyo bijyanye na serivisi z’umwenda, igabanuka ry’igipimo cy’inyungu kw’idolari ry’Amerika, ikigereranyo ku bipimo by’imyaka itatu ishize kuri politiki ya Leta n’Isuzuma ry’Ibigo;

-           Banki Nkuru y’Igihugu ku birebana n’umwenda wo hanze ku bikorera.

Komite ishinzwe imicungire y’umwenda wa Leta

-       Umurimo wa Komite ni ugushimangira ishyirwa mu bikorwa ry’ingamba na politiki by’umwenda no kureba ko imicungire y’imari ya Leta ikorwa mu mucyo kandi ko hakorwa kubazwa ibyakozwe bikorwa. Igizwe n’abahagarariye MINECOFIN na BNR.

-      Komite ihura buri gihembwe igasuzuma ibijyanye n’iterambere mu byerekeye imicungire y’umwenda ikiga bu bibazo bikomeye bifite ingaruka ku micungire y’umwenda wa Leta.

 

-       Gahunda y’igihe giciriritse ku mwenda wa Leta (Rwanda- MTDS 2015-2016)

Abo turibo

Igenamigambi

Ingengo y’imari no Kwishyurana

Amategeko n’Amabwiriza

Itangazamakuru

©  2020  Ministry of Finance and Economic Planning.