MINECOFIN

MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC PLANNING

REPUBLIC OF RWANDA

Politiki y’Ubukungu Rusange
IMICUNGIRE Y’UBUKUNGU RUSANGE
POLITIKI Y’IMISORO
Fiscal Risk Statements
IHUZWA BW’UBUKUNGU BW’AKARERE
IKIGANIRO CYA BA RWIYEMEZAMIRIMO B'IGIHUGU
IMIKORANIRE HAGATI Y’IBIGO MPUZAMAHANGA BY’IMARI
Inkunga zituruka Hanze
POLITIKI Y’IMYENDA YA LETA

Politiki yo kuvugurura imisoro

POLITIKI Y’IMISORO

Agashami gishinzwe politiki y’ubukungu rusange gashinzwe kandi kugira inama Minisitiri w’Imari n’Igenamigambi ku bibazo birebana na politiki y’imisoro. Inshingano z’ingenzi z’Agashami muri iki gice n’izi zikurikira:

-       Gushyiraho politiki z’imisoro kugira ngo intego za politiki y’imisoro zigerweho no gusuzuma ingaruka zayo byagira ku basoreshwa no ku bukungu;

-          Kugena ibice bishya byo kwaguriramo ishingiro ry’imisoro no kuzamura imisoro y’imbere mu gihugu hagamijwe kubonera Leta ingengo y’imari;

-          Kwiga no gutanga inama ku ngaruka z’ingamba kuri politiki y’imisoro ku bantu ubwabo, ubucuruzi n’ubukungu;

-          Gutegura ibigereranyo by’imibare irebana n’imisoro y’umwaka n’iyi gihe giciriritse;

-          Gutegura raporo y’igihembwe n’iyu mwaka   ku musaruro w’imisoro wabonetse; 

-          Gutegura ibisabwa n’amategeko bikwiye byerekeye ikusanwa ry’imisoro n’amategeko bifitanye isano. 

Intego y’umurimo

Agashami gategura kandi gasuzuma politiki z’imisoro n’amategeko, gakurikira politiki z’ibiciro bikoreshwa mu gihugu n’ibyo mu muryango ugize ibihugu by’iburasirazuba bw’Afurika (EAC), kandi gasaba ko habaho politiki nshya zunganira neza ubukungu. Muri urwo rwego, Agashami gashinzwe ubukungu rusange kareba ko ibijyanye no korohereza n’isonerwa ry’imisoro bitangwa mu buryo bukurikije amategeko y’igihugu n’amasezerano mpuzamahanga.   

Ibigize umurimo

Agashami gusesengura ingaruka ku mategeko y’imisoro ariho n’amashya kandi gategura inyandiko nsobanura mpamvu.

Agashami gakorana inama nabo bireba ku bibazo by ’imisoro hagamijwe ko hatangwa ibitekerezo biturutse muri rubanda kuri politiki zigenderewe. Ibibazo byose bifitanye isano na politiki y’imisoro bishyikirizwa Komite ishinzwe Politiki y’Imisoro(TPC) kugira ngo ibyigeho, isesengure kandi imenyeshe abafata ibyemezo hirindwa ibyateza ibibazo, isaranganwa ry’umusaruro n’inguruka z’umusoro ku buryo bwo gusoresha.   

Komite ishinzwe Politiki y’Imisoro(TPC) iyoborwa n’Umuyobozi Mukuru ushinzwe Ubukungu naho inzobere mu bijyanye na Politiki y’Imisoro mu Gashami gashinzwe politiki y’ubukungu rusange niwe munyamabanga wa Komite.

Iyo komite igizwe n’abahagarariye ibigo bitandukanye harimo Minisiteri y’Imari n’Igenamigambi, Ikigo cy’Igihugu cy’Imisoro, Ministeri Ishinzwe ibikorwa by’Umuryango w’Ibihugu by’Iburasirazuba bw’Afurika, Ubucuruzi n’Inganda, Minisiteri y’Ubutabera, Ikigo cy’igihugu gishinzwe Iterambere, Urugaga rw’Abikorera. Hiyongereyeho   ikindi kigo cyose gishobora gutumirwa mu nama ya Komite ishinzwe Politiki y’Imisoro(TPC) bitewe n’ubumenyi ku kibazo kigomba gukemurwa.

 

 Ubusanzwe Komite iterana buri kwezi. Ariko ishobora guterana igihe cyose isanze ari ngombwa. Minisiteri y’Imari n’Igenamigambi ibinyujije mu gashami gashinzwe politiki y’ubukungu rusange itegura inama kandi ikorohereza komite gukurikira ishyirwa mu bikorwa ry’imyanzuro.

Related Document

POLITIKI Y’IMISORO

Agashami gishinzwe politiki y’ubukungu rusange gashinzwe kandi kugira inama Minisitiri w’Imari n’Igenamigambi ku bibazo birebana na politiki y’imisoro. Inshingano z’ingenzi z’Agashami muri iki gice n’izi zikurikira:

-          Gushyiraho politiki z’imisoro kugira ngo intego za politiki y’imisoro zigerweho no gusuzuma ingaruka zayo byagira ku basoreshwa no ku bukungu;

-          Kugena ibice bishya byo kwaguriramo ishingiro ry’imisoro no kuzamura imisoro y’imbere mu gihugu hagamijwe kubonera Leta ingengo y’imari;

-          Kwiga no gutanga inama ku ngaruka z’ingamba kuri politiki y’imisoro ku bantu ubwabo, ubucuruzi n’ubukungu;

-          Gutegura ibigereranyo by’imibare irebana n’imisoro y’umwaka n’iyi gihe giciriritse;

-          Gutegura raporo y’igihembwe n’iyu mwaka   ku musaruro w’imisoro wabonetse; 

-          Gutegura ibisabwa n’amategeko bikwiye byerekeye ikusanwa ry’imisoro n’amategeko bifitanye isano. 

Intego y’umurimo

Agashami gategura kandi gasuzuma politiki z’imisoro n’amategeko, gakurikira politiki z’ibiciro bikoreshwa mu gihugu n’ibyo mu muryango ugize ibihugu by’iburasirazuba bw’Afurika (EAC), kandi gasaba ko habaho politiki nshya zunganira neza ubukungu. Muri urwo rwego, Agashami gashinzwe ubukungu rusange kareba ko ibijyanye no korohereza n’isonerwa ry’imisoro bitangwa mu buryo bukurikije amategeko y’igihugu n’amasezerano mpuzamahanga.   

Ibigize umurimo

Agashami gusesengura ingaruka ku mategeko y’imisoro ariho n’amashya kandi gategura inyandiko nsobanura mpamvu.

Agashami gakorana inama nabo bireba ku bibazo by ’imisoro hagamijwe ko hatangwa ibitekerezo biturutse muri rubanda kuri politiki zigenderewe. Ibibazo byose bifitanye isano na politiki y’imisoro bishyikirizwa Komite ishinzwe Politiki y’Imisoro(TPC) kugira ngo ibyigeho, isesengure kandi imenyeshe abafata ibyemezo hirindwa ibyateza ibibazo, isaranganwa ry’umusaruro n’inguruka z’umusoro ku buryo bwo gusoresha.   

Komite ishinzwe Politiki y’Imisoro(TPC) iyoborwa n’Umuyobozi Mukuru ushinzwe Ubukungu naho inzobere mu bijyanye na Politiki y’Imisoro mu Gashami gashinzwe politiki y’ubukungu rusange niwe munyamabanga wa Komite.

Iyo komite igizwe n’abahagarariye ibigo bitandukanye harimo Minisiteri y’Imari n’Igenamigambi, Ikigo cy’Igihugu cy’Imisoro, Ministeri Ishinzwe ibikorwa by’Umuryango w’Ibihugu by’Iburasirazuba bw’Afurika, Ubucuruzi n’Inganda, Minisiteri y’Ubutabera, Ikigo cy’igihugu gishinzwe Iterambere, Urugaga rw’Abikorera. Hiyongereyeho   ikindi kigo cyose gishobora gutumirwa mu nama ya Komite ishinzwe Politiki y’Imisoro(TPC) bitewe n’ubumenyi ku kibazo kigomba gukemurwa.

 

 Ubusanzwe Komite iterana buri kwezi. Ariko ishobora guterana igihe cyose isanze ari ngombwa. Minisiteri y’Imari n’Igenamigambi ibinyujije mu gashami gashinzwe politiki y’ubukungu rusange itegura inama kandi ikorohereza komite gukurikira ishyirwa mu bikorwa ry’imyanzuro

 

Amakuru arenze aya wakanda kuri uyu murongo Rwanda Revenue  Authority

Abo turibo

Igenamigambi

Ingengo y’imari no Kwishyurana

Amategeko n’Amabwiriza

Itangazamakuru

©  2021  Ministry of Finance and Economic Planning.